اعضای هیات مدیره

دکتر داریوش زلقی

مدیرعامل


توضیحات توضیحات توضیحات

مهندس سعید ربیع پور

رییس هیئت مدیره


توضیحات توضیحات توضیحات

دکتر بهزاد ثابت سروستانی

عضو هیئت مدیره


توضیحات توضیحات توضیحات

بابک محمودی درویشانی

رییس حسابرسی داخلی


توضیحات توضیحات توضیحات


حجت کریمی

مسئول روابط عمومی


توضیحات توضیحات توضیحات

علی رضا رضا نژاد

مسئول حراست


توضیحات توضیحات توضیحات

مصطفی پور ذاکری

رییس امور اداری و منابع انسانی


توضیحات توضیحات توضیحات

میثم لشگری

رییس امور مالی


توضیحات توضیحات توضیحات