انتصاب اعضای جدید هیأت مدیره بانک کشاورزی

با حکم دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانک ها، محسن صفدری، فریدون بهبهانی و وهب متقی نیا به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره بانک کشاورزی منصوب شدند.به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس احکام جداگانه صادره، باتوجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مجمع عمومی بانک ها، محسن صفدری معاون نظارت و عضو هیأت عامل بانک کشاورزی، وهب متقی نیا معاون اعتباری و عضو هیأت عامل بانک کشاورزی و فریدون بهبهانی مدیر امور شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره بانک کشاورزی انتخاب شدند.

نظرات

نظر خود را ثبت کنید

نام

پست الکترونیک


وبسایت


متن پیام