آگهی مزایده شرکت مهر 78 - 8 مهرماه 1399

شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد تعدادی از املاک و اموال مازاد خود را با مشخصات پیوست از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد تعدادی از املاک و اموال مازاد خود را با مشخصات پیوست از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده، بازدید و ارائه پیشنهادات خود از تاریخ 1399/07/08 لغایت 1399/07/21 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 08:00 الی 14:00، با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال، روبروی بیمارستان البرز، بن بست فروهر، پلاک 2، واحد سرمایه گذاری و املاک و یا با شماره تلفن‌های 66969466 و 66976223 داخلی 207-206 تماس و یا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 2099093549000006 اقدام نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکت‌ها ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/07/21 و بازگشایی پاکات روز سهشنبه 1399/07/22 رأس ساعت 10:00 در محل شرکت صورت می‌پذیرد.

* مبلغ سپرده شرکت در مزایده: معادل 5٪ مبلغ پایه مندرج در آگهی می باشد که متقا ضیان بایستی وجه مذکور را به شماره حساب مهرگستر 602722592 بانک کشاورزی انقلاب وصال کد 1157 به نام شرکت خدماتی پشتیبانی مهر 78 به صورت واریز نقدی یا به صورت چک بانکی یا ضمانتنامه ارائه و رسید دریافت نمایند.

* هزینه خرید پاکت شرکت در مزایده: 300,000 ریال می باشد که متقاضیان بایستی وجه مذکور را به شماره حساب مهرگستر 602722592 بانک کشاورزی انقلاب وصال کد 1157 به نام شرکت خدماتی پشتیبانی مهر 78 واریز نمایند.

* بازدید املاک و اموال مورد نظر قبل از شرکت در مزایده برای متقاصیان ضروری است.

* کلیه املاک با وضع موجود بوده و با توجه به توضیحات ارائه شده واگذار می گردد. لذا برای املاکی که دارای متصرف می باشد تخلیه بر عهده خریدار می باشد.

*شرکت در رد یک و یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.

*عرصه و اعیان مندرج در فهرست ذیل بر اساس مترمربع و قیمت پایه املاک بر حسب ریال می باشد.